Found 22 synonyms in 4 groups
1
Meaning: ta upp plats [v]
ta stort utrymme, belamra, breda ut sig, svälla ut, skrymma
 1. 2
  Meaning: sväva [v]
  breda ut sig, vidlåda, vila
 2. 3
  Meaning: vräka sig [v]
 3. 4
  Meaning: ta överhand [v]

Synonyms for breda

Found 4 synonyms in 3 groups

Synonyms for ut

Found 1 synonyms in 1 groups

breda ut sig synonyms - Swedish related words for breda ut sig