Found 8 synonyms in 1 groups
1
Meaning: refriega
choque, encuentro, combate, enfrentamiento, disparos, balazos, tiro, tiroteo

Words similar to balazos

Other notation for balazos

  • valazos
  • balazoz
  • balasos
  • bálázos
  • balazós
  • alazos
  • balazo

balazos synonyms - Spanish related words for balazos