Found 7 synonyms in 1 groups
1
Meaning: discordia
malcontento, dissapore, dissidia, contrasto, lite, disaccordo, zizzania

Words similar to dissidia

Other notation for dissidia

  • dissidiaa
  • diissiidiia
  • disidia
  • dissssidia
  • ddissiddia
  • dissidià
  • issidia
  • dissidi

dissidia synonyms - Italian related words for dissidia