Found 2 synonyms in 1 groups
1
Meaning: capogiro [n]
vertigine {f}, giracapo

Words similar to giracapo

giracapo synonyms - Italian related words for giracapo