Found 10 synonyms in 5 groups
 1. 1
  Meaning: duiken
  duikenwegduiken
 1. 2
  Meaning: wegduiken
  wegduikenduiken
 2. 3
  Meaning: zich verdiepen
  zich verdiependuiken
 3. 4
  Meaning: opduiken
  opduikenduiken
 4. 5
  Meaning: een duik nemen
  springenduiken

Words similar to duiken

duiken synonyms - Dutch related words for duiken

Synonyms before and after duiken

 • duchten
 • duchtig
 • duel
 • duf
 • duidelijk
 • duidelijk maken
 • duidelijk zijn
 • duiden
 • duik
 • duikelen
 • duiken
 • duikvlucht
 • duimendraaien
 • duimstok
 • duister
 • duister geheel
 • duisternis
 • duitendief
 • duivel
 • duivelin
 • duivels