Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: benzokaina
etoform, anestezyna, benzokaina

Words similar to anestezyna

anestezyna synonyms - Polish related words for anestezyna