Found 2 synonyms in 1 groups
1
Meaning: medicina
nevralgia, neuralgia

Words similar to neuralgia

neuralgia synonyms - Portuguese related words for neuralgia