Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: azedo
ácido, acre, travoso, travento, amargo

Words similar to travoso

travoso synonyms - Portuguese related words for travoso