Found 182 synonyms in 23 groups
 1. 1
  Meaning: avdelning
  leddelstyckeperiodområdegebitämnesakpunktmomentavsnittkapitel
 1. 2
  Meaning: anordning
  apparattingestsakdon
  mekanismmanickhistoriainrättning
 2. 3
  Meaning: tingest
  tillställningaffärhändelsesakhistoria
 3. 4
  Meaning: förrättning
  arbeteuppgiftsysslasysselsättningbestyrgöraärende
  sakuppdragangelägenhetåliggandeverksamhetgöromål
 4. 5
  Meaning: ämne
  uppgiftsakpunktföremålproblemangelägenhet
  ärendeförhållandenförslagfrågeställningfråga
 1. 6
  Meaning: sakläge
  ställningfaktumfallsakförhållande
 2. 7
  Meaning: fenomen
  föremålhändelseskeende
  sakomständighetföreteelse
 3. 8
  Meaning: ting
  saktingestkropppjäs
  effektpersedelföremål
 4. 9
  Meaning: händelse
  tillfällesituationomständigheteromständighetmöjlighetexempeltilldragelsebelägenhet
  förhållandenförhållandefenomensakfrågamålfall
 5. 10
  Meaning: område
  yrkesgrengrengebitbranschprofessionkallspecialitetämne
  genredisciplinkategorihantverkstark sidasakfack
 6. 11
  Meaning: arbetsuppgift
  arbeteföreläggandeuppdragåtagandeåliggandebestyrgörasyssla
  sakärendeförrättningvärvtjänstgöromåluppgift
 7. 12
  Meaning: föremål
  varasakgods
  varuslagpersedelartikel
 8. 13
  Meaning: fråga
  angelägenhetämnesakspörsmålproblem
  frågeställningförslaguppgiftärende
 9. 14
  Meaning: mellanhavande
  tvistsakgruff
  krakelkontroversaffär
 10. 15
  Meaning: ligga i sakens natur
  vara självklarvara uppenbarvara ofrånkomligvara förutbestämd
  vara en integrerande del avingå isak
 11. 16
  Meaning: uppgift
  ändamålförehavandegöromålgörasak
 12. 17
  Meaning: produkt
  produktsak
 13. 18
  Meaning: kärna
  kärnpunktrealitetidésak
 14. 19
  Meaning: tvisteämne
  ämnefrågaförhållandeomständighet
  angelägenhetaffärhistoriasak
 15. 20
  Meaning: rättssak
  fallrättegångärendemål
  processprocedurmellanhavandesak
 16. 21
  Meaning: saker
  effekterutrustningförnödenheterlösöresak
 17. 22
  Meaning: post
  nummerfrågaämnesakpunkt
 18. 23
  Meaning: rättegång
  saktvistprocessrättsfallmål

sak synonyms - Swedish related words for sak

Synonyms before and after sak

 • sagesman
 • sagga
 • sagla
 • sagodjur
 • sagoland
 • sagolik
 • sagoomspunnen
 • sagoväsen
 • sahara
 • sailor
 • sak
 • sak i sin linda
 • sak samma
 • saka
 • sakenlig
 • saker
 • saker som skall göras
 • saker till brott
 • sakerförklarad
 • sakernas tillstånd
 • sakfälla