Found 34 synonyms in 5 groups
1
Meaning: parveny [n]
bracka, nyrik (invariable), knodd, halvherre, streber (u), gulasch (u), emergens, rik knöl, sin egen lyckas smed, uppkomling (u)
 1. 2
  Meaning: krigsjobbare [n]
  uppkomling (u), livsmedelsockrare, gulasch (u)
 2. 3
  Meaning: som har arbetat sig upp [n]
 3. 4
  Meaning: knodd [n]
  uppkomling (u), parveny (u), bracka, halvherre
 4. 5
  Meaning: karriärist [n]

uppkomling synonyms - Swedish related words for uppkomling